شرکت نگارین پرنیان رخشنده توس

  • دوستدار محیط زیست
  • پیشگام در نوآوری در فرمولاسیون
  • مبتکر مشارکت انتفاعی کارکنان در سود
  • پای بند به شرافتمندی و سلامت در کار
  • پاسخگو و شنوای نظرات مصرف کنندگان
  • مفتخر به میهن دوستی و کوشا در سربلندی ایران
  • متعهد به ثبات کیفیت و رضایتمندی مصرف کننده